Nhà chức trách Bỉ có thể truy tố hình sự về loot box trong video game

BGC cho biết các công ty có các game bị vi phạm có thể bị phạt hoặc bỏ tù, và có vẻ như nhà chức trách còn muốn truy tố hình sự.