Tag: V4

V4 là game mobile thế giới mở MMORPG của Nexon

Nexon, nhà phát triển của các tựa game như Godzilla Defense Force và Darkness Rises, vừa ra mắt game MMORPG thế giới mở ảo tưởng tên V4.
Exit mobile version